> Algemene voorwaarden >

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Het contract is onderworpen aan de volgende voorwaarden, niettegenstaande alle

andere voorwaarden, waarop de verkoper geen schriftelijk akkoord gegeven heeft.

1.    a) De verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bestellingen te

annuleren door middel van een aangetekend schrijven, te versturen binnen vijftien

dagen na ontvangst ter zetel van de bestelling.  Deze annulering, die niet moet

gemotiveerd worden, geeft in hoofde van de verkoper geen recht op schadevergoeding.

     b) In geval de koper een bestelling annuleert, is hij gehouden tot een schadever-

goeding, gelijk aan één derde van de prijs van de bestelde goederen.  Deze schade-

vergoeding is onmiddellijk opeisbaar na ingebrekestelling per aangetekend schrijven

van de verkoper.

2.    a) Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling, is de leveringstermijn niet

bindend.  Indien de verkoper, na het verstrijken van deze termijn niet levert, dan zendt

de koper hem een sommatie, per aangetekend schrijven.

      b) Indien de levering niet verricht wordt binnen vijftien dagen, te rekenen vanaf de

ontvangst van de sommatie, is de koper gemachtigd zijn rechten te doen gelden

wegens vertraging in de levering.

      c) De verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden bij gebrek van lev-

ering door zijn leveranciers.

3.    De overeenstemmende uitvoering wordt alleen gewaarborgd mits gebruikelijke

afwijkingen.

4.    De goederen worden steeds aangenomen te zetel van de verkoper en reizen op risico van de koper.

5.    a) Om geldig te zijn moet elke reclamatie schriftelijk aan de verkoper gedaan

worden.  Betreffende zichtbare gebreken en/of non-conformiteit van de levering

wordt geen reclamatie aanvraard, tenzij ze geschiedt binnen acht dagen vanaf de ont-

vangst van de goederen.

      b) Geen retourzending mag geschieden zonder de schriftelijke toestemming van

de verkoper, en deze toestemming sluit geenszins erkenning in.

      c) De retourzendingen worden vrachtvrij verzonden aan de zetel van de verkoper,

ten laatste achtenveertig uur na ontvangst van onze toestemming, en op risico van

de verzender.

6.    a) Behoudens andersluidende bepaling, zijn de fakturen contant betaalbaar

ter domicilie van de verkoper.   Iedere vertraging in de betaling brengt voor de verkop-           

er van rechtswege de verplichting mee verwijlintresten te betalen tegen de wettelijke

intrestvoet, verhoogd met 12% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag en zonder ingebrekestelling.

      b) In geval van niet betaling van de faktuur op haar vervaldag, behoudt de verkop-

er zich het recht voor om tot incassering van het hoofdbedrag, vermeerderd met

intresten, over te gaan, hetzij met of zonder geaccepteerde wisselbrief, ont-

vangkaart, kwijting of welkdanige andere betalingswijze. De onkosten voortkomend

uit deze incasseringen zijn ten laste van de koper.  Wisselbrieven of kwitanties, even-

min als een eventueel akkoord over andere betalingsmodaliteiten, brengen geen

schuldvernieuwing mee, en doen in geen geval afbreuk van de toepasselijkheid aan

onderhavige verkoopsvoorwaarden.

      c) Betalingen zijn enkel nodig tegen handtekening van de verkoper.

7.    a) De niet-uitvoering door de koper van zijn verplichtingen, voortspruitend uit

onderhavig contract of uit een ander contract tussen dezelfde partijen, schorst van

rechtswege de uitvoering van de verbintenissen van de verkoper.

      b) In voorkomend geval heeft de verkoper bovendien het recht de nog in bestelling

zijnde orders te annuleren, zonder ingebrekestelling en onverminderd zijn recht op

schadeloosstelling.

      c) In geval van niet-betaling van een faktuur op de vervaldag, worden alle andere

fakturen van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.

8.    De geleverde goederen blijven eigendom van de NV ADEAC tot volledige betal-

ing van de faktuur door de klant.

9.   Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de artikelen 6 en 7, zal de op de

vervaldag niet betaald gebleven faktuur, van rechtwege en zonder ingebrekestelling,

verhoogd worden met 20% , met een minimum van 100 Eur bij wijze van forfaitaire

vergoeding voor administratiekosten, immobilisatie van kapitalen en contentieux.

De verkoper is gerechtigd hogere kosten aan te rekenen, mist bewijs van de werke-

lijk door hem gedane buitengewone kosten in verband met de invordering van elke

achterstallige faktuur.

10.  Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegheid van de rechtbanken te

Nijvel.


Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Deze website maakt gebruik
van cookies om uw
gebruikservaring te verbeteren.